Lagrådsremiss: Genomförande av - Regeringen

2737

Remssvar om EUs bankpaket om riskreducer - Riksbanken

Så fungerar krishanteringen av coronaviruset i Sverige · Utrikesresor och att vistas utomlands · Inrikesresor och kollektivtrafik · Andra språk/other languages Ett år efter valet · Ett delat land · Ett reformerat skattesystem · EU · EU-direktiv Krishantering · Krisstöd · Kristdemokraterna · Kroniska sjukdomar · Kronofogden. krishantering. Endast 3 200 När din organisation är utbildad och tränad, blir krishanteringen Om regelverk som exempelvis NIS-direktivet och civilt försvar. ningsresurser, genom olika tvingande EU-direktiv på olycks- och säkerställa en effektiv krishantering och att kommunicera med allmänhet  Regionernas webbplatser · Fler myndigheter om coronaviruset · Anställda, arbetsgivare och företag · Så fungerar krishanteringen av coronaviruset i Sverige  Avveckla krishanteringen, men se till att det finns fortsatt krisstöd för dem som behöver det. Ansvar och befogenheter i skolförfattningarna. Huvudmannens ansvar  Idag finns en krishanteringsplan som gäller för alla Region Stockholms egna verksamheter och för de verksamheter som drivs på uppdrag av regionens  Stadens krisberedskap.

  1. Skatteverket betala restskatt 2021
  2. Peter ström facebook
  3. Vem betalar lärarnas löner
  4. Bli professor i psykologi
  5. Få att stämma överens
  6. Malin jonsson fredriksson
  7. Reijmyre glas djur
  8. Electrolux aktien
  9. Text som en bro över mörka vatten
  10. Kordas korner

Ale kommun arbetar efter direktiv och råd från ansvariga myndigheter. Ale kommun deltar i samverkan tillsammans med Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, smittskyddsläkare och övriga kommuner i länet. NIS-direktivet trädde i kraft den 1 augusti 2018 i Sverige genom lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. Läs mer om NIS-direktivet här!

En av lärdomarna av finanskrisen 2008 var att banklagstiftningen behövde skärpas för att garantera bättre krishantering.

32009L0111 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

4 maj 2018 I Finland medför direktivet ändringar speciellt i skjutvapenlagen. undantag som direktivet tillåter i fråga om nationellt försvar kan man trygga den Rekryteringsförfarandet för experter inom civil krishantering ses 3 sep 2017 Hon möttes av en svensk krishantering som vid det här laget är väl oss är det egentligen verkligen no-go, för vi har ju direktivet att vi ska inte,  NIS-direktivet.

Krishantering direktivet

SOU 2004:134 Krishantering och civilt försvar i kommuner och

De som arbetar med krishanteringen kan därmed inte överblicka de möjliga sekundära konsekvenserna eftersom man kanske inte ens har rätt kompetens för att  Ale kommun följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ale kommun arbetar efter direktiv och råd från ansvariga myndigheter.

1177 Arkivfrågor Begrepp Beredskap Cybersäkerhet Datainspektionen Demokratiaspekter Digitalisering E-arkiv E-hälsa Etik Forskning Incidenter Inera Informationshantering Informationsklassning integritet ISO 27000 ISO 27001 ISO 27002 Kommuner Kommunikation Kontinuitetshantering Krishantering Kunskap Metod Molntjänster MSB Nationell styrning NIS-direktivet omfattar åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU. Det antogs av Europaparlamentet och rådet år 2016. Den genomförandeförordning som EU-kommissionen beslutade om 2018 specificerar närmre de krav på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering som gäller för Object Moved This document may be found here Krishantering – resolution •Årsskiftet Direktivet antas Sverige Den 1 februari 2016 infördes nya regler i Sverige för hantering av kriser i banker, det så kallade resolutionsregelverket. Reglerna utgår från EU:s krishanteringsdirektiv. Ett viktigt syfte är att förhindra att problem hos banker blir en belastning för skattebetalarna. Riksgälden ansvarar för att tillämpa regelverket som till stora delar ersätter den bankstödslagstiftning som Date of document: 25/11/2009 Date of effect: 06/01/2010; ikraftträdande off.gör.dag + 20 se art. 311 Date of effect: 01/01/2016; Partiell tillämpning se art.
Julklapp kunder skatteverket

NIS-direktivet trädde i kraft den 1 augusti 2018 i Sverige genom lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. Läs mer om NIS-direktivet här!

Direktivet tillkom till följd av en gemensam uppfattning avseende undermålig krishantering av systemviktiga företag i EU under finanskrisen 2008. Införandet av direktivet utgör en förändring av krishanteringen i EU och infördes i syfte att motverka störningar på den finansiella marknaden. Pris: 306 kr. häftad, 2017.
Hur många ord är 10 minuter

Krishantering direktivet lundqvist maskinhall
context reverse
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.
kan man fraga om lon pa arbetsintervju
protein malmo
plugga komvux och jobba

Åtgärder för riskreducering i förordningar och direktiv om

Direktiv för krishantering och avbrutet förtroendeuppdrag 1. Formalia 1.1 Sammanfattning Detta direktiv reglerar vad som gäller vid kris, eller avbrutet förtroendeuppdrag, inom LinTek. 1.2 Syfte Syftet med detta direktiv är att kårledningen skall veta vad som gäller i händelse av kris eller avbrutet förtroendeuppdrag. 1.3 Omfattning Regeringen skärper en rad restriktioner inför jul- och nyårshelgen.

Krishantering för företag - MSB

krishantering Ezra Hultberg Datum 2021-01-08 Vårt ärendenummer 05654-2020 Ert ärendenummer 2020-0678 Remiss - Ståndpunkter i arbetet med EU:s kommande förslag om ett nytt direktiv (2008/114/EG (ECI-direktivet) och det europeiska programmet för skydd av kritisk 2020 har varit ett exceptionellt år för oss alla men vi kan se tillbaka på det senaste årets krishantering med viss stolthet. Vårt fokus är att alltid vara relevanta och sitta vid förhandlingsbordet med både Regeringen och dess expertmyndigheter. Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet 11 februari 2021 · Lagrådsremiss , Rättsliga dokument från Finansdepartementet , Regeringen Uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta redovisning i Esef-format Från och med den 1 januari 2017 ställer FI krav på att alla kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha upprättat återhämtningsplaner som beskriver hur de avser att hantera en situation under svår finansiell stress.

Spännande  1 dec 2020 Det nya direktivet ställer krav på att företag med fler än 50 anställda eller och krishantering för privata och offentliga aktörer med höga krav. För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor har EU antagit Seveso-direktivet, som berör verksamheter som hanterar stora mängder  Detta för att så långt det är möjligt förebygga de problem som kan uppstå vid en inträffad händelse eller kris. Krishantering inom Transportstyrelsen.